Klinická psychologie Psychoterapie
Supervize

Mgr. Martina Kukolová

Aktuálně nemám volnou kapacitu pro terapie.
V soukromé praxi nemám smlouvu s žádnou zdravotní pojišťovnou.
Individuální terapii v soukromé praxi poskytuji pouze výcvikově.

V současné době můžu zájemcům nabídnout pouze péči v denním stacionáři na Klinice ESET, s. r. o.: aktuální programy jsou zveřejňovány na https://www.klinikaeset.cz/.
Zároveň doporučuji obrátit se na Vaši zdravotní pojišťovnu s žádostí o kontakty na seznam terapeutů s volnou kapacitou, nebo se seznámit s programem Zvýšení dostupnosti psychosociální podpory u VZP (111: https://dusevnizdravi.vzp.cz/), Duševní zdraví České průmyslové zdravotní pojišťovny (205: https://www.cpzp.cz/cpzp-prispeje-svym-klientum-na-psychoterapii-az-2500-kc), Psychoterapeutické poradenství ZP Ministerstva vnitra (211: https://www.zpmvcr.cz/pojistenci/bonusy-na-prevenci/psychoterapeuticke-poradenstvi), Podpora péče o duševní zdraví Zaměstnanecké pojišťovny Škoda (209: https://www.zpskoda.cz/pro-pojistence/zdravotni-programy-2023/prispevky-pro-zeny-a-muze) a Preventivní a bonusový program Duševní pohoda Revírní bratrské pojišťovny (213: https://www.rbp213.cz/cs/pojistenci/bonusy-a-prevence/preventivni-a-bonusovy-program/a-55/).
Zajistit dostupnost péče pojištěncům je úkolem zdravotní pojišťovny. Nedaří-li se Vám najít vhodného lékaře, obraťte se na svou pojišťovnu pomocí formuláře „Stížnost na nedostupnost zdravotní péče“: https://nedostupnapece.mzcr.cz/.

Co poskytuji

Psychoterapie individuální, partnerská/párová, skupinová

Psychoterapii vnímám jako cestu k porozumění sobě samému a nalezení svého místa v životě. Cestu ke smysluplnému životu, k dobrým vztahům k sobě, k druhým a ke světu.

Léčebnou psychoterapii poskytuji pouze v rámci zaměstnání v ESETu.

Klinicko-psychologická diagnostika

Věnuji se klinické diagnostice dospělých.
Diagnózu vnímám jako způsob porozumění tomu, co se se mnou děje, abych mohl/a čerpat ze zkušeností druhých s podobnými potížemi, jak je možné se s nimi vypořádat.

Diagnostiku poskytuji pouze v rámci zaměstnání v ESETu.

Supervize

V supervizi se snažím spolu s vámi vytvořit svobodný prostor ke společné reflexi a sdílení všeho, co patří k naší práci, včetně vztahů v týmu. Supervize pomáhá v hledání způsobů, jak dělat svou práci poctivě, aby z ní naši klienti měli prospěch a my radost.
Mám zkušenosti zejm. se supervizí ve zdravotnictví a sociálních službách. Jsem uznaným supervizorem výcvikového systému SUR.

Semináře, workshopy

Přednáším opravdu velmi nerada a málo, ale baví mě povídat si s lidmi, sdílet zkušenosti.

Místo: Pražská vysoká škola psychosociálních studií, s. r. o., Hekrova 805, Praha 4

Data: 12. ledna, 9. února, 8. března, 5. dubna, 3. května, 7. června 2024; 9:00- 16:15

Akreditováno AKP ČR - 4 kreditní body. Lze započítat do výcvikové supervize SUR (8 výukových hodin).

Kapacita: 10 osob (+2 náhradníci). Skupina je otevřená, kontinuální účast není povinná.

Cena: 2300,- /den

Nutná rezervace předem na eml: mar.kukolova@gmail.com. Po přihlášení obdržíte e-mail s potvrzením a platebními podmínkami.

Supervizní semináře

Ceník

Terapie

Supervize

Individuální terapie - 50 min: 1500,-

IT výcvikově - dohodou

Párová terapie - 50 min: 1500,-

Párová terapie - 75 min (pokud lze časově domluvit): 2300,-

Individuální supervize - 50 min: 1200,-

Týmová/skupinová supervize (Praha + dojezdová vzdálenost) - dohodou

Prosím o omluvy v dostatečném předstihu, ideálně ihned, když se dozvíte, že nemůžete přijít. Za zrušení termínu sezení méně než 48 hodin před termínem si účtuji plnou částku (pokud nejde o situaci vyžadující mimořádný zřetel, jako např. hospitalizace ap.). Lze domluvit setkání on-line. Děkuji.

Omluvy

„Was du bist ist Gottes Geschenk an dich, was du wirst ist dein Geschenk an Gott.“
Hans Urs von Balthasar (1905-1988)

Vzdělání, profese

Jsem členem Českomoravské psychologické společnosti (od 2002), Asociace klinických psychologů ČR (od 2003), České asociace pro psychoterapii (od 2018), Českého institutu pro supervizi (od 2019). Členstvím se hlásím k profesním standardům a etickým kodexům jmenovaných organizací.

Pracuji pod průběžnou supervizí.

Průběžně: Diplom celoživotního vzdělávání Asociace klinických psychologů ČR

2023: Výcvik v integrativní supervizi, Český institut pro supervizi

2012: Komplexní psychoterapeutické vzdělání, Certifikovaný kurz v systematické psychoterapii, nyní atestace z psychoterapie, kvalifikace „psychoterapeut ve zdravotnictví“

2006: Osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu v oboru „klinický psycholog“ (MZČR)

1996–2002: Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, Praha – jednooborová psychologie

Absolvované výcviky a kurzy

od r. 2020 semináře a workshopy pořádané Českým institutem pro supervizi, vzdělávacím institutem TudyTam a Asociací supervizorů pomáhajících profesí, workshopy a kurzy pořádané Institutem postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví, Českým institutem biosyntézy a další

2018-2022: Ucelený výcvikový program v integrativní supervizi ukončený zkouškou 2023, Český institut pro supervizi, Praha.

2016–2017: Individuální tréninková terapie – 25 hodin daseinanalýzy

2016–2017: Terapie partnerských vztahů, SKT Liberec, 2018 supervizní setkání

2014: Držitel licence pro práci s autorskou sadou projektivních koláží Miroslava Huptycha

2014: Diplom ke kvalifikaci „psychoterapeut“, SUR, Institut pro vzdělávání v psychoterapii, z.s.

2000–2004: Psychoterapeutický komunitně-skupinový výcvik SUR, komunita SUR 2000 (= SUR K2, vedoucí komunity: Doc. Kamil Kalina, CSc.)

Osvědčení pro používání diagnostických metod MMPI-II, TAT, ROR, kurz Diferenciální diagnostika dospělých

a další

Pracovní historie

leden 2013–dosud: OSVČ

 • lektor, výcvikový lektor/trenér, terapeut, supervizor

leden 2013–dosud: ESET, Psychoterapeutická a psychosomatická klinika, s.r.o., Úvalská 3411/47, Praha 10 (dříve Hekrova 805, Praha 4)

 • individuální systematická psychoterapie

 • partnerská (párová) terapie

 • skupinová psychoterapie v denním stacionáři a večerních docházkových skupinách, od r. 2017 vedoucí denního stacionáře pro klienty s psychosomatickými, úzkostnými, vztahovými a lehkými osobnostními potížemi

 • klinická psychodiagnostika

 • školitel IPVZ pro kolegy v předatestační přípravě

2015–dosud: Pražská vysoká škola psychosociálních studií, s.r.o.

 • pedagogická činnost

 • od r. 2018 realizace projektu „Závěrečná zkouška ke komplexnímu psychoterapeutickému vzdělávání pro studenty prezenčního studia s psychodynamickým výcvikem“ (s počátkem studia do r. 2017 včetně), koordinace průběhu zkoušek a zkouškové komise

2017–2023: Psychoterapeutický komunitně-skupinový výcvik S.U.R., komunita SUR K5, vedoucí komunity: Doc. Kamil Kalina, CSc.

 • výcvikový trenér

2012–2017: Psychoterapeutický komunitně-skupinový výcvik S.U.R., komunita SUR K4, vedoucí komunity: Doc. Kamil Kalina, CSc.

 • výcvikový lektor

říjen 2002–prosinec 2012: Psychiatrická léčebna Bohnice, Praha 8, příjmová oddělení, gerontologie, následná péče, AT ženy

 • klinický psycholog

 • psychologická diagnostika, kognitivní trénink a podpůrná terapie

červenec 2004–prosinec 2006: Psychiatrické Centrum Praha, Praha 8

 • výzkumný a vývojový pracovník, grantový úvazek

 • spoluřešitel grantu Kognitivní deficit u schizofrenie po 35 letech: návaznost na mezinárodní studie schizofrenie IPSS a DOSMeD (IGA MZČR, NR 7939-3, 2004-2006)

březen–září 2002: Oblastní pedagogicko-psychologická poradna v Říčanech

 • diagnostika vývojových poruch, profesní poradenství

Semináře, workshopy

2015 - dosud : Lektor předmětu „Etika ve zdravotnictví“ v rámci akreditovaného kvalifikačního kurzu „Psycholog ve zdravotnictví“, Pražská vysoká škola psychosociálních studií, Hekrova 805, Praha 4

5.-6. 12. 2019, 7.-8. 4. 2022, 10.-11. 1. 2024: „Supervize v pomáhajících profesích“ – workshop pro studenty Pražské vysoké školy psychosociálních studií, Hekrova 805, Praha 4

26. 5. 2019: „Psychosomatika pro psychoterapeuty“ – přednáška na Školičce SUR, 1LF, Praha

12. 2. 2017: „Etika v psychoterapii“ – přednáška na Školičce SUR, 1LF, Praha

27. 1. 2005: spolupřednášející pro širokou veřejnost na téma "Třetí věk – pasivní nebo aktivní část života?" Doc. MUDr. Petr Hach, CSc, 1. LF UK Praha; MUDr. Tomáš Roith, ředitel Domu kněžny Emmy, Neratovice; Mgr. Martina Kukolová, psycholožka Psychiatrické léčebny Praha 8 – Bohnice, Kolegium katolických lékařů za podpory MČ Praha 2, Emauzy, Praha, http://tisk.cirkev.cz/prednasky/program-cka-na-leden-2005.html

14. 6. 2005: „Aktivizace a kognitivní trénink u seniorů v ústavní péči“ – seminář pro zaměstnance Nemocnice Měšice, Měšice

22. 10. 2004: Životní příběh pacienta trpícího schizofrenií – klinický pohled, Brno, FN Brno – přednáška pro odbornou veřejnost, převážně zaměstnance fakultní nemocnice

23. 11. 2003: přednáška na téma „Stroopův test v teorii a praxi“ pro AKP ČR, Praha

Publikace, média

Kukolová, M.: 3-dílný rozhovor: 1) Čím si umírající prochází [online zde]. 2) Jak mluvit s umírajícím rodičem o smrti [online zde]. 3) Téma umírání v rodině nemusí být tabu [online zde]. Sendvičová generace, Centrum pro rodinu a sociální péči. 2023. [cit. 1. 2. 2023]. Dostupné z https://www.sendvicovagenerace.cz a drobná spolupráce na e-booku O sendvičové generaci.

V rodinách pečují o seniory hlavně ženy. Proč?, 27. 10. 2022, Seznam Zprávy, podcast Výdech: zde

Starat se o děti i staré rodiče nemůže nikdo zvládnout sám, ale často to tak je, 23. 10. 2022, Seznam Zprávy, podcast Výdech: zde

Na co se chcete zeptat prarodičů, než zemřou? Vhodný okamžik nepřijde, musíme ho vytvořit, 23. listopad 2021, Rádio Wave, magazín Balanc: zde

Zkontroloval jsi, jestli máme zamčeno? Ano, třicetkrát. Lidé s OCD mohou trpět, popkultura je karikuje, 30. listopad 2021, Rádio Wave, magazín Balanc: zde

Preiss, M., Krámská, L., Kukolová, M., Kopeček, M., Rodriguez, M., Dragomirecká, E., Mohr, P.: Kognitivní deficit u schizofrenie: Návaznost na mezinárodní studie schizofrenie IPSS a DOSMeD, Psychiatrie: časopis pro moderní psychiatrii. Praha: Tigis. Ročník 12, č. 4, 2008, str. 201-206. ISSN 1211-7579. Online zde.

Kukolová, M.: Mentální aktivizace seniorů. Psychologie dnes: časopis pro moderní psychologii. Praha: Portál. Ročník 11, č. 22, listopad 2005, ISSN 1211-5886.

Kukolová, M., Preiss, M., Krámská, L., Chrzová, D., Dušánková, E.: Jakou „váhu“ má životní příběh pro diagnostiku kognitivních funkcí u schizofrenie? In: Miovský M., Čermák I., Chrz V. (eds): Kvalitativní přístup a metody ve vědách o člověku IV. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2005. ISBN isbn80-244-1159-8.

Kukolová, M.: Nemocným seniorům psychoterapie pomáhá, Psychologie dnes: časopis pro moderní psychologii. Praha: Portál. Ročník 11, č. 2, únor 2005. ISSN 1211-5886.

Pačesová, M.: Lékař, pacient a Michael Balint. Praha: Triton, 2004. ISBN 80-7254-491-8.

Odkazy z oboru psychologie - psychiatrie - psychoterapie pro veřejnost

Brožury s tématikou související s úzkostí, depresí nebo psychickým zdravím - z pohledu KBT, zdarma ke stažení: https://www.deprese.com/literatura-a-brozury/

Nepanikař – Web aplikace pro první pomoc při psychických potížích. Má sedm základních modulů: deprese, úzkost/panika, sebepoškozování, myšlenky na sebevraždu, moje záznamy, poruchy příjmu potravy a kontakty na odbornou pomoc: https://nepanikar.eu/

Na rovinu – iniciativa NA ROVINU usiluje o snížení stigmatizace a diskriminace lidí s duševním onemocněním a zlepšení gramotnosti a přístupu lidí k duševnímu zdraví: https://narovinu.net/projekt-destigmatizace/

Nevypusť duši – nezisková organizace, jejímž cílem je zlepšení informovanosti Česka v oblasti duševního zdraví: https://nevypustdusi.cz

VIDEO

Život za zdí – dokumentární cyklus určený lidem s neléčenou depresí a úzkostnými poruchami: https://www.youtube.com/zivotzazdi

Hovory o duši: https://talk.youradio.cz/porady/hovory-o-dusi

Opatruj se – stránky Národního ústavu pro duševní zdrví o a pro duševní zdraví a duševních nemocech: https://www.opatruj.se/

Řekni si o pomoc – cyklus rozhovorů o duševním zdraví s odborníky a osobnostmi současného společenského života: https://www.ceskatelevize.cz/porady/10000000431-rekni-si-o-pomoc/dily/

Ochránce – cyklus ČT o boji s úřady: https://www.ceskatelevize.cz/porady/12003187354-ochrance/

13. komnata: https://www.ceskatelevize.cz/porady/1186000189-13-komnata/

AUDIO

Balanc – magazín o seberozvoji, prospěšném životním stylu a důležitosti dobrých mezilidských vztahů: https://wave.rozhlas.cz/balanc-7595065

Cesty domů - podcasty (s) Cestou domů aneb o životě a smrti nahlas: https://www.cestadomu.cz/podcasty

Diagnóza F – nejen o duševních nemocech s psychology, psychiatry a psychoterapeuty: https://wave.rozhlas.cz/diagnoza-f-5183697

Moje terapie – podcastový seriál, v němž si štafetu předávají vypravěčské dvojice tvořené terapeuty a jejich klienty: https://wave.rozhlas.cz/moje-terapie-8094228

Podcasty Linky bezpečí – https://www.linkabezpeci.cz/sluzby/podcast/?fbclid=IwAR36ujkOfmnDUbpq0RgNyVttM_ali60RvYLjtKQLhs4KkmcEe9ehFkIGSK4

13 hříchů rodičovství - soubor rozhovorů, které se vztahují ke dvěma tematickým podokruhům. První je zaměřen na všechny, kdo byli dětmi, a pomáhá jim s odstraňováním možných negativních dopadů vlastního dětství na jejich současný dospělý život. Ten druhý je pak pro rodiče dětí a soustředí se na rodičovské a výchovné nástroje, péči rodičů o sebe, zvládání náročných situací v rodičovství a celou řadu další souvisejících oblastí. : https://13hrichurodicovstvi.cz/o-projektu/

Zajímavosti

A tohle mě opravdu hodně baví, tady čerpám energii: