Klinická psychologie Psychoterapie
Supervize

Mgr. Martina Kukolová

V soukromé praxi nemám smlouvu s žádnou zdravotní pojišťovnou.
Aktuálně nemám volnou kapacitu, nové klienty do párové terapie bohužel nemohu přijímat.
Individuální terapii v soukromé praxi poskytuji pouze výcvikově.
V současné době můžu zájemcům nabídnout pouze péči v denním stacionáři na Klinice ESET, s. r. o.: aktuální programy jsou zveřejňovány na https://www.klinikaeset.cz/.
Zároveň doporučuji obrátit se na Vaši zdravotní pojišťovnu s žádostí o kontakty na seznam terapeutů s volnou kapacitou, nebo se seznámit s programem Zvýšení dostupnosti psychosociální podpory u VZP (111: https://dusevnizdravi.vzp.cz/), Duševní zdraví České průmyslové zdravotní pojišťovny (205: https://www.cpzp.cz/cpzp-prispeje-svym-klientum-na-psychoterapii-az-2500-kc), Psychoterapeutické poradenství ZP Ministerstva vnitra (211: https://www.zpmvcr.cz/pojistenci/bonusy-na-prevenci/psychoterapeuticke-poradenstvi), Podpora péče o duševní zdraví Zaměstnanecké pojišťovny Škoda (209: https://www.zpskoda.cz/pro-pojistence/zdravotni-programy-2023/prispevky-pro-zeny-a-muze) a Preventivní a bonusový program Duševní pohoda Revírní bratrské pojišťovny (213: https://www.rbp213.cz/cs/pojistenci/bonusy-a-prevence/preventivni-a-bonusovy-program/a-55/).
Zajistit dostupnost péče pojištěncům je úkolem zdravotní pojišťovny. Nedaří-li se Vám najít vhodného lékaře, obraťte se na svou pojišťovnu pomocí formuláře „Stížnost na nedostupnost zdravotní péče“: https://nedostupnapece.mzcr.cz/.

Co poskytuji

Psychoterapie individuální, partnerská/párová, skupinová

Psychoterapii vnímám jako cestu k porozumění sobě samému a nalezení svého místa v životě. Cestu ke smysluplnému životu, k dobrým vztahům k sobě, k druhým a ke světu.

Léčebnou psychoterapii poskytuji pouze v rámci zaměstnání v ESETu.

Klinicko-psychologická diagnostika

Věnuji se klinické diagnostice dospělých.
Diagnózu vnímám jako způsob porozumění tomu, co se se mnou děje, abych mohl/a čerpat ze zkušeností druhých s podobnými potížemi, jak je možné se s nimi vypořádat.

Diagnostiku poskytuji pouze v rámci zaměstnání v ESETu.

Supervize

V supervizi se snažím spolu s vámi vytvořit svobodný prostor ke společné reflexi a sdílení všeho, co patří k naší práci, včetně vztahů v týmu. Supervize pomáhá v hledání způsobů, jak dělat svou práci poctivě, aby z ní naši klienti měli prospěch a my radost.
Mám zkušenosti se supervizí ve zdravotnictví a sociálních službách.

Semináře, workshopy

Přednáším opravdu velmi nerada a málo, ale baví mě povídat si s lidmi, sdílet zkušenosti.

„Was du bist ist Gottes Geschenk an dich, was du wirst ist dein Geschenk an Gott.“
Hans Urs von Balthasar (1905-1988)

Profesní životopis

Vzdělání, profese

Jsem členem Českomoravské psychologické společnosti (od 2002), Asociace klinických psychologů ČR (od 2003), České asociace pro psychoterapii (od 2018), Českého institutu pro supervizi (od 2019). Členstvím se hlásím k profesním standardům a etickým kodexům jmenovaných organizací.

Pracuji pod průběžnou supervizí.

Průběžně: Diplom celoživotního vzdělávání Asociace klinických psychologů ČR

2012: Komplexní psychoterapeutické vzdělání, Certifikovaný kurz v systematické psychoterapii, nyní atestace z psychoterapie, kvalifikace „psychoterapeut ve zdravotnictví“

2006: Osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu v oboru „klinický psycholog“ (MZČR)

1996–2002: Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, Praha – jednooborová psychologie

Absolvované výcviky a kurzy

od r. 2020 semináře a workshopy pořádané Českým institutem pro supervizi, vzdělávacím institutem TudyTam a Asociací supervizorů pomáhajících profesí, workshopy a kurzy pořádané Institutem postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví, Českým institutem biosyntézy a další

2018: Ucelený výcvikový program v integrativní supervizi, Český institut pro supervizi, Praha – ukončeny všechny dílčí části, zkouška dle plánu v červnu 2023

2016–2017: Individuální tréninková terapie – 25 hodin daseinanalýzy

2016–2017: Terapie partnerských vztahů, SKT Liberec, 2018 supervizní setkání

2014: Držitel licence pro práci s autorskou sadou projektivních koláží Miroslava Huptycha

2014: Dokončené komplexní psychoterapeutické vzdělání (sebezkušenost, teorie, supervize), diplom ke kvalifikaci „psychoterapeut“

2000–2004: Psychoterapeutický komunitně-skupinový výcvik SUR, komunita SUR 2000 (= SUR K2, vedoucí komunity: Doc. Kamil Kalina, CSc.)

Osvědčení pro používání diagnostických metod MMPI-II, TAT, ROR, kurz Diferenciální diagnostika dospělých

a další

Pracovní historie

leden 2013–dosud: ESET, Psychoterapeutická a psychosomatická klinika, s.r.o., Úvalská 3411/47, Praha 10 (dříve Hekrova 805, Praha 4)

 • individuální systematická psychoterapie

 • partnerská (párová) terapie

 • skupinová psychoterapie v denním stacionáři a večerních docházkových skupinách, od r. 2017 vedoucí denního stacionáře pro klienty s psychosomatickými, úzkostnými, vztahovými a lehkými osobnostními potížemi

 • klinická psychodiagnostika

 • školitel IPVZ pro kolegy v předatestační přípravě

2015–dosud: Pražská vysoká škola psychosociálních studií, s.r.o.

 • pedagogická činnost

 • od r. 2018 realizace projektu „Závěrečná zkouška ke komplexnímu psychoterapeutickému vzdělávání pro studenty prezenčního studia s psychodynamickým výcvikem“ (s počátkem studia do r. 2017 včetně), koordinace průběhu zkoušek a zkouškové komise

2017–2023: Psychoterapeutický komunitně-skupinový výcvik S.U.R., komunita SUR K5, vedoucí komunity: Doc. Kamil Kalina, CSc.

 • výcvikový trenér

2012–2017: Psychoterapeutický komunitně-skupinový výcvik S.U.R., komunita SUR K4, vedoucí komunity: Doc. Kamil Kalina, CSc.

 • výcvikový lektor

říjen 2002–prosinec 2012: Psychiatrická léčebna Bohnice, Praha 8, příjmová oddělení, gerontologie, následná péče, AT ženy

 • klinický psycholog

 • psychologická diagnostika, kognitivní trénink a podpůrná terapie

červenec 2004–prosinec 2006: Psychiatrické Centrum Praha, Praha 8

 • výzkumný a vývojový pracovník, grantový úvazek

 • spoluřešitel grantu Kognitivní deficit u schizofrenie po 35 letech: návaznost na mezinárodní studie schizofrenie IPSS a DOSMeD (IGA MZČR, NR 7939-3, 2004-2006)

březen–září 2002: Oblastní pedagogicko-psychologická poradna v Říčanech

 • diagnostika vývojových poruch, profesní poradenství

Semináře, workshopy

2015 - dosud : Lektor předmětu „Etika ve zdravotnictví“ v rámci akreditovaného kvalifikačního kurzu „Psycholog ve zdravotnictví“, Pražská vysoká škola psychosociálních studií, Hekrova 805, Praha 4 – Háje

5.-6. 12. 2019, 7.-8. 4. 2022: „Supervize v pomáhajících profesích“ – workshop pro studenty Pražské vysoké školy psychosociálních studií, Hekrova 805, Praha 4 – Háje

26. 5. 2019: „Psychosomatika pro psychoterapeuty“ – přednáška na Školičce SUR, 1LF, Praha

12. 2. 2017: „Etika v psychoterapii“ – přednáška na Školičce SUR, 1LF, Praha

27. 1. 2005: spolupřednášející pro širokou veřejnost na téma "Třetí věk – pasivní nebo aktivní část života?" Doc. MUDr. Petr Hach, CSc, 1. LF UK Praha; MUDr. Tomáš Roith, ředitel Domu kněžny Emmy, Neratovice; Mgr. Martina Kukolová, psycholožka Psychiatrické léčebny Praha 8 – Bohnice, Kolegium katolických lékařů za podpory MČ Praha 2, Emauzy, Praha, http://tisk.cirkev.cz/prednasky/program-cka-na-leden-2005.html

14. 6. 2005: „Aktivizace a kognitivní trénink u seniorů v ústavní péči“ – seminář pro zaměstnance Nemocnice Měšice, Měšice

22. 10. 2004: Životní příběh pacienta trpícího schizofrenií – klinický pohled, Brno, FN Brno – přednáška pro odbornou veřejnost, převážně zaměstnance fakultní nemocnice

23. 11. 2003: přednáška na téma „Stroopův test v teorii a praxi“ pro AKP ČR, Praha

Publikace, média

Kukolová, M.: 3-dílný rozhovor: 1) Čím si umírající prochází [online zde]. 2) Jak mluvit s umírajícím rodičem o smrti [online zde]. 3) Téma umírání v rodině nemusí být tabu [online zde]. Sendvičová generace, Centrum pro rodinu a sociální péči. 2023. [cit. 1. 2. 2023]. Dostupné z https://www.sendvicovagenerace.cz a drobná spolupráce na e-booku O sendvičové generaci.

V rodinách pečují o seniory hlavně ženy. Proč?, 27. 10. 2022, Seznam Zprávy, podcast Výdech: zde

Starat se o děti i staré rodiče nemůže nikdo zvládnout sám, ale často to tak je, 23. 10. 2022, Seznam Zprávy, podcast Výdech: zde

Na co se chcete zeptat prarodičů, než zemřou? Vhodný okamžik nepřijde, musíme ho vytvořit, 23. listopad 2021, Rádio Wave, magazín Balanc: zde

Zkontroloval jsi, jestli máme zamčeno? Ano, třicetkrát. Lidé s OCD mohou trpět, popkultura je karikuje, 30. listopad 2021, Rádio Wave, magazín Balanc: zde

Preiss, M., Krámská, L., Kukolová, M., Kopeček, M., Rodriguez, M., Dragomirecká, E., Mohr, P.: Kognitivní deficit u schizofrenie: Návaznost na mezinárodní studie schizofrenie IPSS a DOSMeD, Psychiatrie: časopis pro moderní psychiatrii. Praha: Tigis. Ročník 12, č. 4, 2008, str. 201-206. ISSN 1211-7579. Online zde.

Kukolová, M.: Mentální aktivizace seniorů. Psychologie dnes: časopis pro moderní psychologii. Praha: Portál. Ročník 11, č. 22, listopad 2005, ISSN 1211-5886.

Kukolová, M., Preiss, M., Krámská, L., Chrzová, D., Dušánková, E.: Jakou „váhu“ má životní příběh pro diagnostiku kognitivních funkcí u schizofrenie? In: Miovský M., Čermák I., Chrz V. (eds): Kvalitativní přístup a metody ve vědách o člověku IV. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2005. ISBN isbn80-244-1159-8.

Kukolová, M.: Nemocným seniorům psychoterapie pomáhá, Psychologie dnes: časopis pro moderní psychologii. Praha: Portál. Ročník 11, č. 2, únor 2005. ISSN 1211-5886.

Pačesová, M.: Lékař, pacient a Michael Balint. Praha: Triton, 2004. ISBN 80-7254-491-8.

Odkazy z oboru psychologie - psychiatrie - psychoterapie pro veřejnost

Nepanikař – Web aplikace pro první pomoc při psychických potížích. Má sedm základních modulů: deprese, úzkost/panika, sebepoškozování, myšlenky na sebevraždu, moje záznamy, poruchy příjmu potravy a kontakty na odbornou pomoc: https://nepanikar.eu/

VIDEO

Život za zdí – dokumentární cyklus určený lidem s neléčenou depresí a úzkostnými poruchami: https://www.youtube.com/zivotzazdi

Hovory o duši: https://talk.youradio.cz/porady/hovory-o-dusi

Opatruj se – stránky Národního ústavu pro duševní zdrví o a pro duševní zdraví a duševních nemocech: https://www.opatruj.se/

Řekni si o pomoc – cyklus rozhovorů o duševním zdraví s odborníky a osobnostmi současného společenského života: https://www.ceskatelevize.cz/porady/10000000431-rekni-si-o-pomoc/dily/

Ochránce – cyklus ČT o boji s úřady: https://www.ceskatelevize.cz/porady/12003187354-ochrance/

13. komnata: https://www.ceskatelevize.cz/porady/1186000189-13-komnata/

AUDIO

Balanc – magazín o seberozvoji, prospěšném životním stylu a důležitosti dobrých mezilidských vztahů: https://wave.rozhlas.cz/balanc-7595065

Diagnóza F – nejen o duševních nemocech s psychology, psychiatry a psychoterapeuty: https://wave.rozhlas.cz/diagnoza-f-5183697

Moje terapie – podcastový seriál, v němž si štafetu předávají vypravěčské dvojice tvořené terapeuty a jejich klienty: https://wave.rozhlas.cz/moje-terapie-8094228

Podcasty Linky bezpečí – https://www.linkabezpeci.cz/sluzby/podcast/?fbclid=IwAR36ujkOfmnDUbpq0RgNyVttM_ali60RvYLjtKQLhs4KkmcEe9ehFkIGSK4

WEB

Na rovinu – iniciativa NA ROVINU usiluje o snížení stigmatizace a diskriminace lidí s duševním onemocněním a zlepšení gramotnosti a přístupu lidí k duševnímu zdraví: https://narovinu.net/projekt-destigmatizace/

Nevypusť duši – nezisková organizace, jejímž cílem je zlepšení informovanosti Česka v oblasti duševního zdraví: https://nevypustdusi.cz/

Zajímavosti

A tohle mě opravdu hodně baví, tady čerpám energii: